Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar om programmet som vi tror kan intressera många.

En regional lösning för flera kommuner

Det här handlar om en regional helhetslösning på utmaningar som är de samma för flera kommuner i sydvästra Skåne – växande befolkning och gamla reningsverk.

Vi har en utmaning i att det byggs mycket ovan jord och då måste infrastrukturen för avloppsvattenrening hänga med. En annan utmaning är att det renade vatten vi släpper ut från våra avloppsreningsverk till hav och vattendrag idag behöver bli renare. Våra vattenmiljöer påverkas negativt idag av att mikroföroreningar, läkemedelsrester passerar avloppsreningsverken.

Genom samverkan över kommungränserna ser vi en lösning. VA SYD planerar att bygga en helt ny infrastruktur för att kunna rena avloppsvatten från flera kommuner på ett avloppsreningsverk: vi bygger ut och moderniserar Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö (Nya Sjölunda) och vi bygger en avloppstunnel, en del från Lund och en del från centrala Malmö som möts vid avloppsreningsverket. Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala har tagit inriktningsbeslut att  ansluta sitt avloppsvatten. 

VA SYD fångar behovet av utbyggnad och modernisering i alla sina medlemskommuner (Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö) och erbjuder Svedala att ansöka om medlemskap. För Eslöv löser VA SYD framtida behov lokalt genom det befintliga avloppsreningsverket i Eslöv, Ellinge. Att ansluta till ett nytt reningsverk i Malmö är inte ekonomiskt försvarbart för Eslöv, då avståndet är för långt.

Nej. I slutet av 2020 och i början av 2021 tog kommunfullmäktige i Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala inriktningsbeslut om en gemensam lösning för avloppsvattenrening vid Sjölunda. Under 2022 ska dessa kommuner besluta om genomförandet. Redan 2016 fattade Lunds kommun ett första inriktningsbeslut att utreda hur en överföring kan ske till Malmö. 2019 tog Malmö stad ett inriktningsbeslut att Malmö avloppstunnel ska byggas.

Om inbjudna kommuner tackar nej till en regional lösning, innebär det att flera kommuner med idag mindre och lokala avloppsreningsverk, behöver bygga ut och modernisera dessa. Detta för att kunna hantera en stark befolkningstillväxt och en skarpare miljölagstiftning.

Tanken om att en regional utbyggnad är bättre än flera lokala utbyggnader tar stöd i vår samlade expertis på VA SYD (ansvar för avloppshanteringen i fem kommuner), grundliga utredningar, omvärldsanalyser och rapporter från svenska branschföreningen Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten påvisar att det krävs en större organisation och samverkan för att klara krav på kostnader, personal, kompetens och avancerad reningsteknik. Du kan läsa mer om detta i Svenskt Vattens investeringsrapport från 2020.

Mindre vattendrag kan vi inte skydda från negativ miljöpåverkan utan investering i mycket avancerad och dyr reningsteknik. Ett exempel är Höje å som idag tar emot mer avloppsvatten än ån kan hantera, från Källby avloppsreningsverk i Lund.

Ett mindre vattendrag är mer känsligt än Öresund som blir mottagare av renat avloppsvatten vid en regional lösning där Sjölunda avloppsreningsverk får ny avancerad reningsteknik.

Placeringen av ett regionalt reningsverk vid det befintliga i Norra hamnen i Malmö, är den bästa visar en utredning som VA SYD har gjort. Dialog med Malmö stad visar detsamma. I aktuellt område planerar Malmö stad inga bostäder. Flera industrier ligger nära för att kunna utveckla kretsloppsvänliga samarbeten med Sjölunda reningsverk. Öresund är också en så pass stor mottagare av avloppsvatten att miljön inte tar skada efter investering i bättre reningsteknik och en utbyggnad av verket. Du kan läsa mer om detta på sidan ”Utredningar och rapporter”.

En utbyggnad och modernisering av lokala verk kan däremot krocka med kommunernas intressen och mål för bostäder och miljö, samt utveckling av naturområden. Flera verk, som Källby avloppsreningsverk, byggdes en gång i tiden på ett bra avstånd från staden. Idag ser det annorlunda ut. I Lund ligger bostäder och verksamheter mycket närmre än vad myndigheter rekommenderar med hänsyn till risk för störningar i form av transporter och dofter.

Det tar uppemot tio år att bygga ett nytt regionalt avloppsreningssystem. Under den tiden fortsätter tillväxten, utvecklingen av teknik och digitalisering. I planeringen av det regionala verket Nya Sjölunda tar vi höjd för detta. Från start planerar vi för att verket ska klara nya och ökade miljökrav och behoven från de fem kommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala fram till 2045. Design och utformning anpassar vi så att det efter detta årtal löpande går att uppgradera efter nya tiders myndighetskrav och teknikutveckling. 

Ett lokalt alternativ, en utbyggnad av mindre  avloppsreningsverk runt om i kommunerna, behöver ha samma långa framtidsplan för att det ska bli jämförbart med Nya Sjölunda.

Med gemensamma krafter som en samverkan över kommungränserna innebär, får vi helt andra möjligheter än vid lokal utbyggnad. Genom att samverka får vi bättre ekonomi och tillgång till kompetens. Vi kan investera i ett säkert och robust verk. Vi kommer att bygga in lösningar i Nya Sjölunda som skyddar mot driftsstörningar och funktioner som gör att verket kan fortsätta ta emot avloppsvatten, under tiden vi felsöker och åtgärdar en störning.

Vi ska också bygga det nya verket vid Sjölunda så att det står skyddat vid väntad havsnivåhöjning.

Hur påverkar detta mig, vårt samhälle och vår miljö?

Investeringar i uppsamling och rening av avloppsvatten är nödvändig för att städerna ska kunna växa. Stora delar av våra ledningar är byggda för länge sedan. Några är uppemot 100 år gamla och klarar inte utmaningarna i klimatförändringar, befolkningsökning och ny miljölagstiftning som kräver en bättre rening.

Om vi inte bygger ut och moderniserar nu, står vi inför stora samhällsstörningar, kraftigt försämrad vattenmiljö i vår direkta närhet. Och vi riskerar att sätta stopp för nybyggnation.

Med en helhetslösning ska vi se till att allt avloppsflöde fångas upp från samhället. Idag åker en del orenat avloppsvatten rakt ut i hav, åar och kanaler vid stora regn och när anläggningsdelar går sönder på grund av slitage och ålder. Det kallas bräddning.

Nya Sjölunda ska få avancerad utrustning för att rena bort läkemedel för att skydda vattenmiljön. Idag passerar läkemedel rakt igenom reningsverken och gör bland annat att fiskar inte kan reproducera sig.

Med den planerade anläggningen kan vi kraftigt minska de negativa konsekvenser som vi ser idag med sjuka djur, havsbottnar som dör och sämre vattenkvalitet för bad och rekreation.

Det blir mer ekonomiskt att bygga ut på en plats istället för flera lokala. Sjölunda är mer lämpligt placerat med tanke på både vattenmiljöpåverkan och stadsutveckling.
När vi bygger ut Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö, bygger och moderniserar vi för regionen. Det kan innebära att samhället inte längre behöver flera lokala reningsverk. Platsen kan användas till annat efter avveckling.

Det blir dyrt för varje kommun att bygga ut och modernisera avloppsreningsverk var för sig.

Den faktiska kostnadsbilden växer fram efter hand, i takt med att vi vet mer om bland annat byggnadstekniska förutsättningar. Vi säkrar att det blir samhällsekonomiskt genom att analysera nytta, konsekvens och kostnad löpande. Vi håller nere kostnaden genom att vi är flera som går samman och delar på investeringar.

Det här är stora investeringar som är nödvändiga för att vårt samhälle ska kunna växa och fungera utan negativ påverkan på vår hälsa och miljö. Det är också nödvändiga investeringar för att vi ska kunna uppfylla skärpta miljökrav.

VA SYD tar fram ett förslag på hur de berörda kommunerna ska kunna dela på kostnaden utifrån hur stor del respektive kommun kommer att nyttja den regionala anläggningen. Det ska vara rättvist och proportionerligt.

Oavsett det här regionala projektet kommer VA-taxan, din avgift för vatten och avlopp, att behöva höjas successivt till en möjlig fördubbling inom 20 år, enligt branschföreningen Svenskt Vatten. Vatten- och avloppshanteringen lider idag av ett omfattande eftersatt underhåll och investeringsglapp i Skåne och i hela Sverige.

Principen för hela hanteringen av avloppsvatten, dricksvatten och avfall är att det är kunderna som betalar genom en avgift bestämd genom taxan. Det är självkostnadsprincipen som råder, det är alltså ingen vinstgivande verksamhet.

För att hålla nere kostnaderna inom lösningen Hållbar avloppsrening så långt som möjligt bevakar vi på VA SYD olika möjligheter till ekonomiska bidrag. Till exempel har vi redan fått stora delar av förundersökningen för läkemedelsrening betald genom bidrag från Naturvårdsverket.

Ja, det kan du. VA SYD bjuder in myndigheter, företag, boende och andra berörda till samråd under 2021. Det är en lagstadgad process som är till för att vi ska säkerställa att vi tar hänsyn till all påverkan och att vi tar fram bästa möjliga lösning som helhet.

Nya Sjölunda avloppsreningsverk

Vi planerar för att vi har ett nytt regionalt verk igång från 2032. En växande befolkning och vattenmiljön i regionen kräver detta. Tidplanen är beroende av att pågående tekniska utredningar, investeringsbeslut och nya miljötillstånd inte drar ut på tiden.

Vi behöver förhålla oss till nya, ökade miljökrav och samhällsutvecklingen. Vår bedömning är att Nya Sjölunda avloppsreningsverk behöver står klart 2032 för att ta kunna hand om avloppsvattnet från en växande befolkning i Lund och Malmö med flera kommuner.

Behoven av att förbättra och förstärka avloppsvattenreningen ökar snabbt i takt med befolkningsökningen. De flesta reningsverk byggdes för mycket mindre orter och med lägre miljökrav. Det tar lång tid att planera för och att bygga ut avloppsvattenreningen. Inom VA SYD behöver bland annat de stora reningsverken Källby i Lund och Sjölunda i Malmö söka nya miljötillstånd för att därefter byggas ut. 

Lunds kommunfullmäktige fattade våren 2021 inriktningsbeslut att ansluta sig till det planerade nya reningsverket vid Sjölunda i Malmö istället för att bygga ut Källby reningsverk. 

 

Vi planerar hela anläggningen från start för att klara ett beräknat flöde fram till 2045, det är så långt vi kan få ”säkra” prognoser på befolkningstillväxten.

Sjölunda avloppsreningsverk tar idag emot avloppsvatten från motsvarande 300 000 personer i regionen. År 2045 beräknas folkmängden ha ökat till närmare 800 000, utifrån uppgifter om uppskattad befolkningstillväxt från de fem kommuner Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala som kan ansluta sig. Vi planerar att bygga Nya Sjölunda på ett sätt som gör att vi kan uppgradera och förändra verket i takt med nya behov och ny teknik.

En avloppstunnel under centrala Malmö

Malmös nuvarande system som pumpar avloppsvatten från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk är gammalt, med delar från början av 1900-talet. Malmö behöver ett nytt system för att hantera en stark befolkningsökning och nya miljökrav. En tunnel ger Malmö möjlighet att växa och utvecklas hållbart som stad.

I november 2019 fattade Malmö kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att tunneln ska byggas.

En tunnel ger flera positiva samhällseffekter:

  • Ett robust avloppssystem som håller 100 år och möter befolkningsökningen.
  • Mycket mindre trafikstörningar vid byggnation och framtida underhåll.
  • Kraftigt minskad miljöbelastning.
  • Bättre förutsättningar för stadsutveckling eftersom tunneln byggs på ett betydande djup.
  • Minskad risk för källaröversvämningar nära Malmös kanaler.
  • Minskade kostnader för ett nytt avloppsreningsverk på Sjölunda. Tunneln har en magasinerande funktion som avlastar reningsverket.

Föroreningsbelastningen av Malmös kanaler kommer att minska avsevärt med en tunnel. Tunneln minskar utsläpp av orenat avloppsvatten (det vi kallar bräddning), vilket sker vid regn, med 90 procent. En tunnel minskar även utsläppen till Industrihamnen och Sege å.

Den preliminära sträckningen för huvudtunneln (med två mindre anslutningstunnlar från staden) är från Turbinen (vid Tekniska museet) i Malmö via Östra hamnen till Sjölunda avloppsreningsverk.

Planen är att den ska stå klar samtidigt som de andra delarna i den regionala lösningen, det vill säga ett nytt reningsverk och en tunnel från Lund. Hela projektet ska kunna tas i drift 2032 enligt aktuell tidplan.

Nej. En avloppstunnel gynnar stadsutvecklingen. Den byggs djupt under andra ledningar och gör det möjligt att ta emot en större mängd avloppsvatten från fler bostäder.

Tunneln minimerar riskerna för källaröversvämningar i områdena: Ribersborg, Kronprinsen, Fågelbacken, gamla staden, Rörsjöstaden, Slussen, Östervärn och Segevång. För att minska negativa effekter av skyfall och höjda vattennivåer i hela Malmö, arbetar vi på VA SYD och Malmö stad efter en gemensam handlingsplan – Tillsammans gör vi plats för vattnet

En avloppstunnel från Lund till Malmö

Den 1 mars 2021 tog programmets styrgrupp beslut att gå vidare med tunnel som teknisk lösning för överföring av avloppsvatten från Lund till Malmö. Beslutet grundas på omfattande utredningar av två alternativ, tunnel och ledning och en opartisk jämförelse av dessa. I jämförelsen har vi låtit kostnader, risker, nyttor, påverkan på samhället under och efter byggnadstid ställas mot varandra. Med jämförelserapporten som underlag anser styrgruppen för projektet att en tunnellösning är det som blir mest samhällsekonomiskt. Beslutet gjorde att VA SYD kunde gå vidare med ett specificerat system till samråd, projektering, tillståndsansökan: ett nytt regionalt reningsverk i Malmö, en tunnel från Lund och en tunnel från centrala Malmö. 

Det är stor skillnad på hur bygget av en tunnel jämfört med en ledning kommer att påverka omgivningen.

En tunnel bygger vi med en stor tunnelborrmaskin som drivs fram på 20–30 meters djup. Tunneldrivningen märks knappast ovan mark. Påverkan på omgivningen sker främst vid schakten, det vill säga där vi lyfter ner maskinen och tar bort jordmassor. Tunneln får en diameter på cirka 3 meter (innermått). Det stora omfånget gör att vi kan klara av klimatförändringar och växande städer i 100 år. Driften blir också enklare med tunnelalternativet, eftersom tunneln kommer att luta ner mot Malmö, så att vattnet rinner av egen kraft. Vid Sjölunda lyfter vi upp vattnet, med en pumpstation, till reningsverket.

En ledning grävs ned ytligt på 3–5 meters djup och kräver ett arbetsområde på 60 meters bredd i hela stråket. En ledning innebär också att vi behöver bygga pumpstationer utmed sträckan för att hjälpa vattnet framåt. Pumpstationerna behöver regelbunden tillsyn.

 

Samråd om Hållbar avloppsrening – stängt 3 november

Att genomföra ett samråd för detta program är ett lagkrav enligt miljöbalken och en del av tillståndsprocessen. Samrådet innebär att berörda får en möjlighet att lämna synpunkter på VA SYDs program Hållbar avloppsrening. VA SYD informerar om programmet genom ett samrådsunderlag. Samrådsmöten planeras till september och oktober. Syftet är att samla in information, önskemål och synpunkter som berör den planerade verksamheten i ett tidigt skede då det fortfarande finns en möjlighet att påverka.  

I augusti  bjöd vi in till samråd via annonsering i nyhetsmedia och via ett samhällsinformationsutskick till berörda. Vi öppnade då möjligheten att ta del av samrådsunderlag och lämna synpunkter. I inbjudan berättade vi om hur man kan lämna synpunkter, ta del av underlaget och informerade om samrådsmöten som hålls i september och oktober.

Från och med den 25 augusti till och med den 3 november 2021.

Samrådsunderlaget, en detaljerad beskrivning av projektet, kan du ta del av under perioden 25 augusti-3 november.

Digitalt finns samrådsunderlaget här:  hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad (som pdf). Har du inte möjlighet att läsa/hämta det digitalt, finns läsexemplar i receptionen på ditt närmaste kommunhus i Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Staffanstorp.

Vi har också gett information om projektet på våra samrådsaktiviteter: digitala presentationer och Öppet hus på flera orter. 

Ett samlingsdokument med fyra delar:

- en bakgrund och beskrivning av hela programmet och samrådsprocessen
- en beskrivning av Nya Sjölunda, ett nytt regionalt reningsverk i Malmö
- en beskrivning av avloppstunneln, sträckningen från centrala Malmö till Nya Sjölunda
- en beskrivning av avloppstunneln, sträckningen från Lund till Malmö och Nya Sjölunda

Via formulär på webbsidan: hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad
- Via mejl hallbaravloppsrening@samrad.se
- Genom att skicka brev till: VA SYD, Box 91, 201 20 Malmö. Märk kuvertet med ”Samråd Hållbar avloppsrening”. 
- Genom att komma till Öppet Hus i oktober. 

Ange namn, adress, telefon eller mejl. Du som är fastighetsägare anger även fastighetsbeteckning.

Detta är genomfört:

Digitala presentationer
, 20 och 23 september 
Öppet hus i Burlöv, 6 oktober 
Öppet hus i Lund, 7 oktober 
Öppet hus i Malmö, 8 oktober 

Mer information om tider och platser för Öppet hus, samt länk till digitala presentationer, kommer när det närmar sig finnas på webbsidan hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad
Information om samrådsmöten kommer också att ges genom annonsering i lokal nyhetsmedia, genom utskick till berörda/samrådskrets och genom kommunernas kanaler.
Tider och platser kan ändras med kort varsel på grund av pandemin. För aktuell information håll dig uppdaterad på aktuell webbsida ovan.

 

Samrådet är inte stängt för någon. Men vi beaktar synpunkter, information i större grad från berörda inom utpekat arbetsområde för programmet. 

Alla synpunkter som VA SYD bedömer ha relevans för programmet tar vi emot och redovisar med svar i en samrådsredogörelse.  Om frågorna är likartade eller samma ges ett samlat svar. I fortsatt projektering ska VA SYD ta hänsyn till det som inkommit i största möjliga mån. 

Samrådsredogörelsen blir en bilaga till tillståndsansökan som VA SYD ska lämna in till Mark- och miljödomstolen. VA SYD kommer också att göra en återkoppling till allmänhet och berörda på webbplatsen hallbaravloppsrening.vasyd.se.

För programmet Hållbar avloppsrening ställer Länsstyrelsen krav (enligt miljöbalkens 6 kapitel (SFS_1998:808) på en utökad samrådskrets. Det innebär att samråd ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheter och enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten samt de övriga statliga myndigheter, kommuner, organisationer och allmänhet som kan bli berörda.

Parallella samråd innebär att samråd med flera parter sker parallellt under en tidsperiod. I detta fall med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheter och enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten samt övriga statliga myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan bli berörda. Syftet med detta är att effektivisera genomförandet av programmet Hållbar avloppsrening. 

Det vill vi gärna men det är svårt att lova. I mån av tid svarar vi personligt, förutsatt att du ber om svar och lämnar kontaktuppgift. 

Då meddelar vi detta på hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad och vi ersätter med fler digitala träffar.

Ja, förutsatt att du lämnat personliga uppgifter första gången så att vi kan säkerställa vilken synpunkt som är din, så kan vi gå in och ta bort eller ändra din synpunkt under samrådstiden.

Tillståndsprocessen tar lång tid och innehåller komplexa säsongsberoende utredningar. För att vara förberedda och kunna agera snabbt efter politiskt beslut 2022 genomför vi samrådet nu. Efter att samrådet är klart och synpunkterna hanterats fortsätter framtagandet av tillståndsansökan. Ett snabbt agerande kommer att krävas, eftersom det brådskar att söka om nya tillstånd för verksamheten. Våra nuvarande tillstånd kommer snart att bli för gamla. Den förväntade befolkningsökningen och kraven på rening gör att nya tillstånd behövs för att få lov att fortsätta bedriva denna verksamhet. För att nya tillstånd ska kunna ges kräver Mark- och miljödomstolen att det finns en hållbar plan för utbyggnad och modernisering av reningstekniken som möter nya samhälls- och miljökrav för lång tid fram.

24 juni: Samrådet startar när VA SYD lämnar in ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen samt berörda kommuner och tillsynsmyndigheter.

25 augusti – 3 november: Möjlighet för en bredare krets att lämna synpunkter, ta del av samrådsunderlag.

25 augusti: Annonsering i nyhetsmedia och samrådsinbjudan skickas till berörd utökad krets. Samtidigt blir samrådsunderlaget tillgängligt för alla via hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad.

September och oktober: Samrådsaktiviteter. Separat med Länsstyrelsen och berörda kommuner. Digitala presentationer och om samhällsläget tillåter öppet hus för övriga myndigheter, intresseorganisationer, berörda samt allmänhet. 

Från november:
VA SYD tar fram en samrådsredogörelse, en dokumentation av inkommen information, synpunkter och projektets svar. Samrådsredogörelsen blir en bilaga i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som VA SYD tar fram till tillståndsansökan för programmet. VA SYD skickar in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Vi ansöker om tillstånd för en regional avloppsvattenrening. Tillstånd ges tidigast 2024 och ska gälla minst fram till 2045 (så långt som kommunerna kan göra en uppskattning av befolkningsökningen).

Sidan uppdaterad: 19 januari 2022 15:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen