Medicinkartor

Läkemedelsrening – ett av målen för Nya Sjölunda 

VA SYD har som mål att leda utvecklingen för hög vattenkvalitet och ser lagkrav på läkemedelsrening inom en snar framtid. Därför är ett av målen för Nya Sjölunda att införa en avancerad rening på Sjölunda avloppsreningsverk.

VA SYDs avloppsreningsverk är precis som andra äldre avloppsreningsverk byggda för att rena avloppsvattnet från syreförbrukande ämnen, fosfor och kväve. Detta innebär att läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar idag passerar reningsverket och hamnar i våra hav och vattendrag. 

Varför läkemedelsrening?

Flera studier har visat att läkemedel kan ha negativ påverkan på växter och djur, bland annat hormonstörande effekter och risk för spridning av antibiotikaresistens. Införandet av avancerad rening där läkemedelsrester omfattas, medför nyttor för både miljö och hälsa. 

Det finns ännu inget lagkrav på läkemedelsrening på avloppsreningsverk, men sannolikheten är stor att det kommer inom en snar framtid. Därför har Länsstyrelsen krävt att vi utreder läkemedelsrening för Nya Sjölunda.

Pågående utredning

Vilken process som ska användas för läkemedelsrening på Sjölunda avloppsreningsverk utreder vi fortfarande. 2018 fick VA SYD bidrag från Naturvårdsverket till att genomföra en förstudie. 2021 har vi fått ett nytt bidrag för att gå vidare med en fördjupad studie. Denna pågår nu och väntas bli klar hösten 2022. Förstudien hjälper oss att besluta teknikval för läkemedelsrening på Sjölunda. Detta för att få en optimal helhetslösning. Valet kommer att göras utifrån:

  • Utvärdering av reningseffekt
  • Investerings- och driftskostnad
  • Energiförbrukning
  • Kompabilitet med övriga planerade processändringar

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 årligen dela ut bidrag till åtgärder som syftar till att öka takten i arbetet med att minska samhällets utsläpp av läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar till hav, sjöar och vattendrag. 

Från lokala till globala mål

Nya Sjölundas mål om läkemedelsrening är väl förankrat i lokala, nationella och globala mål. VA SYD har som mål att leda utvecklingen för hög vattenkvalitet. Att minska utsläpp av läkemedelsrester till vattenmiljön gör också att VA SYD bidrar till uppfyllandet av Sveriges nationella generationsmål och miljökvalitetsmål. Globalt kan vi knyta arbetet till flera globala miljömål i Agenda 2030, främst mål 6: Rent vatten och sanitet för alla samt mål 14: Hav och marina resurser.

Del av en regional anläggning

Projektet Nya Sjölunda är en del av VA SYDs program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, en framtida regional anläggning, där flera kommuner i sydvästra Skåne ska kunna ansluta sitt avloppsvatten. Anläggningen består av ett nytt, större och modernare avloppsreningsverk samt en avloppstunnel som går från centrala Malmö och från Lund.

Sidan uppdaterad: 29 november 2021 14:36

Innehållsansvarig: webbredaktionen