En avloppstunnel under centrala Malmö

Vi planerar en avloppstunnel under Malmö för att fler ska kunna bo, leva och jobba i staden. En tunnel löser utmaningarna med kraftig befolkningsökning, klimatförändringar och ett föråldrat avloppsvattensystem. 

De äldsta delarna av Malmös avloppsvattensystem är 100 år gammalt. Successivt har vi byggt ut i takt med att staden har vuxit. Tillväxten går fortare ovan jord än under, vilket gör att avloppsledningarna återkommande överbelastas. Följden blir att allt avloppsvatten inte når reningsverket, utan en del orenat vatten töms i kanalen och i havet (så kallad bräddning).

Risk för driftsstörningar idag

Dagens system är dyrt att sköta och känsligt vid stora regnmängder. En driftstörning, en gammal ledning som går sönder till exempel, kan påverka dig när vi stänger av gatan eller du drabbas av översvämning i värsta fall. Avloppsledningarnas placering nära marken gör det också trångt och svårt att bygga planerade bostäder nära Öresund och Malmös kanaler.

Positivt för miljön och tillväxten

En tunnel gör att Malmö stad kan uppnå kommunens högt satta mål för vattenmiljön. En tunnel påverkar staden positivt på flera sätt:

  • Ett robust avloppssystem för 100 år framåt.
  • Minskad miljöbelastning och renare vattenmiljö.
  • Enklare att bygga bostäder eftersom tunneln byggs djupt ner i marken under annan infrastruktur.
  • Färre trafikstörningar
  • Minskad risk för översvämningar vid Malmös kanaler.
  • Malmö kan fortsätta att växa 

I november 2019 fattade Malmö kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att bygga Malmö avloppstunnel. Beslutet grundades på flera års utredningar och en jämförelse med alternativet, ett nytt tryckavloppssystem, det vill säga dagens lösning med ledningar och pumpstationer.

Svedala kan ansluta

Storleken på den planerade avloppstunneln under Malmö möjliggör också att fler kommuner kan ansluta. Svedala kommun visar intresse att i framtiden koppla på sitt avloppsvatten, en lösning som då ersätter behovet av det lokala avloppsreningsverk som Svedala har idag.