Havet med en badbrygga. I bryggan finns en symbol i form av en droppe med en karta för projektet Hållbar avloppsrening

Samråd fortsätter med särskilt berörda

VA SYD förlänger samrådstiden för att kunna genomföra kompletterande samråd. Orsaken är justeringar i planeringen av bygget.
– Vi kommer att kontakta alla som är särskilt berörda av förändringarna, säger Lena Hellberg, projektledare för samråd och tillståndsprocess på VA SYD.

Samrådet är ett avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken gällande en ny regional anläggning för avloppsvattenrening, "Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne". Samrådet innebär att VA SYD informerar om hur vi planerar att bygga och driva anläggningen, samt hur du och din omgivning kan komma att påverkas. Information och synpunkter vi får in under samrådet hjälper oss att ta hänsyn, justera och förbättra planen där det är möjligt.

Kompletterande samråd 

Samrådet var planerat att avslutas den tredje november. Efter ny kunskap och dialog under samrådet har vi justerat några schaktlägen (ett schakt är ett större planerat hål i marken för att flytta bland annat tunnelborr och jordmassor) och en del av tunnelsträckningarna. Detta gör att vi förlänger samrådstiden och tar kontakt med särskilt berörda, personer vi redan haft dialog med och nya.

På kvällen den 10 januari håller vi ett kompletterande samråd för berörda i Åkarp, som fått inbjudan och uppdaterad information med anledning av pandemiläget. Vi ställer om från fysiskt möte till digitalt. Länk och mer information om mötet hittar du här. 

Lämna synpunkter

Du som kontaktas av oss för kompletterande samråd, kan lämna synpunkter genom digitalt formulär eller genom att mejla till samrad@vasyd.se. Alternativt kan du skriva ett brev till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. Märk med ”Samråd Hållbar avloppsrening”.

Ange namn, adress, telefon eller mejl. Du som är fastighetsägare anger även fastighetsbeteckning.
vasyd.se/personuppgifter berättar vi mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Ta del av samrådsunderlaget

Här kan du fortfarande ta del av samrådsunderlaget digitalt (pdf). Detta är en fördjupad beskrivning av anläggningen och de delar som ingår: ett nytt avloppsreningsverk i Malmö, Nya Sjölunda, en avloppstunnel från Lund till Nya Sjölunda (Överföring Lund – Malmö), samt en avloppstunnel från centrala Malmö till Nya Sjölunda (Malmö avloppstunnel).

Uppdatering 14:e oktober: de öppningar, schakter som kallas S12 och S13 i samrådsunderlaget, har justerats. Detta förändrar även var grundvattnet kan påverkas, så kallade påverkansområden. Nya kartor kan du se här (pdf): påverkansområde grundvatten S12 och påverkansområde grundvatten S13.

Du som inte har möjlighet att ta del av underlaget digitalt, kan besöka kommunhuset i Burlöv, Lomma, Lund, Malmö eller Staffanstorp, för att ta del av ett blädderexemplar i receptionen.

Genomförda samrådsaktiviteter

Samrådet startade officiellt den 24 juni 2021. Då lämnade VA SYD in ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen och berörda kommuner.  Vi bjöd därefter in berörda att lämna synpunkter och ställa frågor under perioden 25 augusti - 3 november. Vi har genomfört öppna, digitala presentationer (den 20 och 23 september) samt öppet hus (den 6 oktober i Burlöv, den 7 oktober i Lund och den 8 oktober i Malmö). Vi har också haft separata samrådsmöten med myndigheter, kommuner och berörda verksamheter.

Vad händer efter samrådet?

Vi sammanställer all inkommen information, frågor och svar i en samrådsredogörelse, som blir en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Dessa handlingar ingår sedan i vår ansökan om tillstånd för planerad verksamhet. Tillståndsansökan planerar vi att lämna till Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen under första halvan av 2022. Då kommer du också att kunna hitta samrådsredogörelsen och övriga handlingar i tillståndsansökan på denna webbplats, under Utredningar och rapporter. 

Tillstånd ges tidigast 2024 och ska gälla minst fram till 2045 (så långt som kommunerna kan göra en uppskattning av befolkningsökningen).
Vill du veta mer om Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, gå till vanliga frågor och svar om samråd och programmet.

Kontakta oss

Om du har frågor om den fortsatta processen med tillståndsansökan når du oss via mejl: hallbaravloppsrening@vasyd.se, eller genom att ringa VA SYDs kundservice, telefon 040-635 10 00.