Havet med en badbrygga. I bryggan finns en symbol i form av en droppe med en karta för projektet Hållbar avloppsrening

Samråd om hur vi kan skydda vårt vatten från avloppsföroreningar 

VA SYD bjuder in till samråd om en regional anläggning för vår avloppsvattenrening. Det är en satsning för att skydda våra badvatten, åar och kanaler från ökande föroreningar, som vi kallar: "Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne". Samrådet är din möjlighet att förstå behovet av utbyggnad och berätta hur du berörs. Din information kan hjälpa VA SYD att förbättra planen ytterligare.

Samrådet i planerad form krävs av lagen eftersom det här projektet har en betydande miljöpåverkan. Information och synpunkter VA SYD får in under samrådet är värdefull kunskap om hur vi påverkar samhället. Det hjälper oss att ta hänsyn, justera och förbättra planen där det är möjligt.

Samråd om en regional anläggning

Det handlar ytterst om hur vi tillsammans kan skydda våra hav och vattendrag från föroreningar, när våra städer växer. Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala planerar många nya bostäder. Det innebär ett ökat behov av avloppsledningar och en större mängd avloppsvatten till anläggningar som är byggda för många år sedan för mindre städer. Projektet Hållbar avloppsrening, som vi förkortat kallar det, är en ny regiongemensam anläggning som ersätter behovet av utbyggnad av mindre, lokala reningsverk. Projektet omfattar ett nytt reningsverk i Malmö (Nya Sjölunda), med en tunnel från Lund och från centrala Malmö till det nya reningsverket, med möjlighet att ansluta för flera kommuner. Det är detta VA SYD nu bjuder in berörda och allmänhet till samråd om. Läs mer om projektet här.

Öppet samråd 25 augusti – 3 november

Samrådet startar officiellt den 24 juni. Då lämnar VA SYD in ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen och berörda kommuner. I augusti bjuder vi sedan in berörda och allmänhet till samråd. Det betyder att samrådsunderlaget blir tillgängligt för alla och att du kan lämna synpunkter, mellan den 25 augusti och den 3 november. 

Mer information i augusti

Denna sida kommer att uppdateras till den 25 augusti. Från denna dag kommer du att kunna ta del av samrådsunderlaget. I augusti berättar vi mer om hur och var du kan ta del av samrådsunderlaget och om hur du kan lämna synpunkter. Vi kommer också att berätta om samrådsmöten planerade till september/oktober.

Tidplan för samrådet

Hela samrådet är en del av tillståndsprocessen. Detta är vad VA SYD gör 2021 från samrådsstart till dess att vi lämnar in en tillståndsansökan för en regional anläggning, till Mark- och miljödomstolen nästa år 2022:

  • 24 juni:  Samrådet startar när VA SYD lämnar in ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen samt berörda kommuner och tillsynsmyndigheter.
  • 25 augusti: Samrådsunderlaget blir tillgängligt för alla via denna webbsida med direktadress hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad. 
  • 25 augusti och framåt: Berörda får information om samrådet genom annonsering i nyhetsmedia och genom utskick av inbjudan till samråd. 
  • September/oktober:  Samrådsmöten. Separat med Länsstyrelsen och berörda kommuner. Digitala möten och om samhällsläget tillåter öppet hus för övriga myndigheter, intresseorganisationer, berörda samt allmänhet. 
  • 3 november: Sista dag för att lämna synpunkter på samrådsunderlaget.
  • Från november: VA SYD samlar ihop information, synpunkter, samt frågor och svar från samrådet i en samrådsredogörelse. Detta blir en bilaga till en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som vi tar fram till tillståndsansökan för projektet. VA SYD skickar in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen, där vi ansöker om tillstånd att rena avloppsvatten i en regional anläggning. Tillstånd ges tidigast 2024 och ska gälla minst fram till 2045 (så långt som kommunerna kan göra en uppskattning av befolkningsökningen).

Se tidplanen för hela projektet här. 

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne är VA SYDs planerade utbyggnad och modernisering av vår avloppsvattenrening i flera kommuner. Bilden visar en karta på ett nytt regionalt reningsverk i Malmö, med en avloppstunnel från Lund respektive centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsver. Ett regionalt system där idag fem kommuner visar intresse att ansluta: Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala. Staffanstorp och Kävlinge avvaktar fortfarande.