Tidplanen för VA SYDs projekt Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne. En illustration.

Tidplanen för programmet

Att bygga ett nytt regionalt reningsverk i Malmö med möjlighet för flera kommuner att ansluta kommer att ta minst 10 år. Ett genomförandebeslut från kommunerna 2022 betyder att vi kan ha lösningen på plats till 2032.

Tidplanen är satt utifrån att befintliga reningsverk behöver nya miljötillstånd för att få lov att fortsätta vara i drift. Det är reningsverkens ålder, samhällets ökade negativa miljöpåverkan och växande städer med mer avloppsvatten som gör att kommunerna nu måste söka nya tillstånd. För att få nya tillstånd kräver myndigheterna och lagstiftningen att kommunerna bygger ut och satsar på bättre rening i avloppsreningsverken. Syftet är att vi ska kunna fortsätta att skydda våra vattenmiljöer.

Tidsresan för den regionala lösningen Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne började 2017. Då började vi på VA SYD samordna delarna till en helhetslösning. Hållbar avloppsrening kommer att spara tid och pengar för kommunerna. Nu befinner vi oss i planeringsfasen och framför oss har vi beslut och genomförande.

Tidplanen i större format (pdf) kan du öppna här

Vad händer närmast?

Större händelser under 2021–2022:

  • Vi slutför utredningar för projekten Nya Sjölunda och projekt Tunnel (från Malmö och från Lund till Nya Sjölunda). 
  • En andra kostnadsbedömning under våren 2021. Denna kommer att ligga till grund för genomförandeavtal.
  • Samråd under andra halvan av 2021: Vi bjuder in berörda att granska och lämna synpunkter på planerad regional anläggning.
  • Genomförandebeslut våren 2022: Berörda kommuner beslutar om samverkan i en regional lösning. Därefter påbörjar VA SYD genomförandet genom att skicka in en tillståndsansökan för anläggningen som helhet.

Viktiga beslut bakåt i tiden:

  • 2021: Inriktningsbeslut från fem kommuner under vintern och våren. Besked om befolkningsprognos och deltagande i fortsatt utredning från medlemskommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö samt Svedala. Kävlinge och Staffanstorp avvaktar. Befolkningsprognoser fram till 2045 ligger till grund för att beräkna storleken på det nya reningsverket i Malmö.
  • 2021: Överföring Lund–Malmö: Beslut tunnel eller ledning. VA SYD beslutade att tunnel är det vi går vidare med, beslut togs i programmets styrgrupp den 1 mars 2020.
  • 2019: Malmö stad tar ett inriktningsbeslut att bygga Malmö avloppstunnel.
  • 2016: Lunds kommun tar ett inriktningsbeslut att låta VA SYD utreda en lösning för överföring av avloppsvatten från Lund till Malmö för rening här (vilket skulle innebära att Källby avloppsreningsverk kan stängas).