Varje kommun tar beslut

Beslut om en regional lösning för vår framtida avloppsvattenrening ligger idag utanför
VA SYD. Utredningar och genomförande står VA SYDs organisation för, men beslutet att gå in i en regional lösning tar varje berörd kommun enskilt.

VA SYD är ett kommunalförbund, vilket innebär att flera kommuner lämnat över ansvaret för bland annat vatten, avlopp och avloppsreningsverk till oss. Detta gör att vi har kunnat samla expertis och förmåga att inte bara tänka lösningar inom varje kommun, utan även se till lösningar som samhället, regionen, miljön i stort kan vinna på. Vårt program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne är en sådan helhetslösning. Men vad händer då med varje kommuns möjlighet att påverka?

Lokalt inflytande genom ägarnämnder

VA SYDs medlemskommuner – idag Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö – har ett lokalt inflytande genom ägarnämnder. Vår programledning möter dessa regelbundet, för att rapportera status i aktuella utredningar och svara på frågor. Det är möten mellan föredragande tjänstemän på VA SYD och lokala politiker, varje kommun var för sig.

Regionala samarbetsgrupper

För att få till ett bra samarbete över kommungränserna, eftersom Hållbar avloppsrening påverkar hela regionen, har vi även skapat grupper där både politiker och tjänstemän från samtliga medlemskommuner möter varandra regelbundet. Syftet med dessa möten är att fånga upp synpunkter på helhetslösningen. Genom att ha en dialog kan vi minska osäkerheten och komma närmare en trygg överenskommelse med varje kommun.

Samråd – din möjlighet att påverka

Du som bor eller har verksamhet nära planerad byggnation har möjlighet att påverka beslut om hur vi ska bygga infrastrukturen och hur vi ska informera under byggtiden. Detta kallas samråd och är viktigt och lagstadgat för att vi ska säkra att vi genomför detta på bästa sätt med minsta möjliga negativa påverkan. Efter samrådet förbättrar vi förslaget att bygga en regional anläggning med hjälp av inkomna synpunkter. Sedan går förslaget till varje kommun för beslut.

Sidan uppdaterad: 13 januari 2022 10:56

Innehållsansvarig: webbredaktionen