Avloppstunnel från Lund till Nya Sjölunda

Med en avloppstunnel från Lund till ett nytt avloppsreningsverk, Nya Sjölunda, i Malmö säkerställer VA SYD att Lund och orterna mellan Lund och Malmö kan fortsätta växa utan att skada vår vattenmiljö.

Att bygga på sträckan mellan Lund och Malmö är komplext. Här vill många bo, resa, jobba. Här finns också arkeologiska värden och åkermark. Med hänsyn till detta, men också till kostnader och hur långlivad lösning vi får, har VA SYD efter omfattande utredningar landat i att en tunnellösning är det mest samhällsekonomiska, för att leda avloppsvatten till det nya reningsverket Nya Sjölunda i utkanten av Malmö.

Vilka orter kan ansluta sitt avlopp?

Orter som kan få en ny avloppsrening i Malmö genom tunneln från Lund är Lunds tätort, Dalby, Björnstorp, Veberöd och Genarp (avloppsvatten från dessa orter renas idag på Källby avloppsreningsverk). Hjärup, Åkarp, Arlöv, Lomma tätort är också aktuella orter. De är redan idag kopplade till Sjölunda avloppsreningsverk via annan ledning. Bjärred kan också ansluta sig vilket i så fall medför att Borgeby avloppsreningsverk stängs.

Gamla avloppsreningsverk

Lunds lokala reningsverk i Källby kan inte vara kvar som det är idag. Vi behöver bygga ut och modernisera verket för att bättre kunna skydda Höje å från föroreningar, och för att kunna välkomna fler invånare och verksamheter till Lund. Malmö står med samma utmaning, med en stor skillnad – Sjölunda reningsverk i Malmö är bättre placerat för en utbyggnad. Avståndet till befintliga och planerade bostadsområden och närheten till havet är en fördel. Öresunds storlek gör att havet bättre kan hantera det renade avloppsvattnet. Det är mycket svårare i Lund.

Beslut som visat vägen

Dialogen om hur vi bäst möter våra framtida utmaningar för vår avloppsvattenrening, har mellan VA SYD och Lunds kommun pågått i flera år. Längs vägen har beslut fattats som avgjort riktningen framåt:

  • Lunds kommunstyrelse fattade 2016 ett inriktningsbeslut att låta VA SYD utreda hur vi på ett samhällsekonomiskt sätt kan leda avloppsvattnet från Lund till Malmö, utan att störa livet ovan mark för mycket. En sådan lösning skulle då ersätta behovet av Källby avloppsreningsverk.
  • Inriktningsbeslut att gå vidare med VA SYDs planerade regionala anläggning, från fem kommuner under vintern och våren 2021. Besked om befolkningsprognos och deltagande i fortsatt utredning från medlemskommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö samt Svedala.

  • Den 1 mars 2021 beslutade programmets styrgrupp, efter en jämförelse mellan byggmetoderna tunnel och ledning, att gå vidare med tunnel som den lösning som är mest samhällsekonomisk.

Skillnaden mellan tunnel och ledning

Det är stor skillnad på hur bygget av en tunnel kontra en ledning kommer att påverka omgivningen. En tunnelborr drivs fram långt under mark med störning koncentrerad till transport av jordmassor från Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln får en stor diameter som kan klara klimatförändringar och växande städer i mer än 100 år. Driften sker automatiserat med stöd av att tunneln lutar ner mot Malmö. En ledning grävs ned ytligt och kräver ett arbetsområde på 60 meters bredd i hela stråket. En ledning innebär också att vi behöver bygga pumpstationer utmed sträckan som behöver regelbunden tillsyn. 

 

 

Sidan uppdaterad: 13 januari 2022 10:49

Innehållsansvarig: webbredaktionen