Hur leder vi avloppsvatten från Lund till Malmö?

I projektet Hållbar avloppsrening utreder vi på VA SYD hur vi kan föra vidare avloppsvatten från Lund för rening på ett nytt reningsverk i Malmö.

Det lokala reningsverket i Källby kan inte vara kvar som det är idag. Vi behöver bygga ut och modernisera verket för att kunna skydda Höje å från skadliga utsläpp, och för att kunna välkomna fler invånare och verksamheter till staden. Malmö står med samma utmaning, med en stor skillnad – Sjölunda reningsverk i Malmö är bättre placerat för en utbyggnad. Avståndet till befintliga och planerade bostadsområden och närheten till havet är en fördel. Öresunds storlek gör också att havet kan ta emot reningsverkets utsläpp utan negativ påverkan. Det är inte möjligt i Lund.

Beslut om utredning

Med detta som bakgrund fattade Lunds kommunstyrelse 2016 ett inriktningsbeslut att låta VA SYD utreda hur vi på ett samhällsekonomiskt sätt kan leda avloppsvattnet från Lund till Malmö, utan att störa livet ovan mark för mycket. En lösning som då också skulle innebära att vi stänger Källby avloppsreningsverk.

Ett utmanande stråk 

Utredningen omfattar en komplex sträcka mellan Lund och Malmö, som växer närmare varandra. Här vill många bo, resa, jobba. Här finns också arkeologiska värden och åkermark. Med hänsyn till detta, men också till kostnader och hur långlivad lösning vi får, har VA SYD jämfört två alternativ i utredningen: en tunnel eller en ledning. 

Skillnaden mellan tunnel och ledning

Det är stor skillnad på hur bygget av en tunnel kontra en ledning kommer att påverka omgivningen. En tunnelborr drivs fram långt under mark med störning koncentrerad till transport av jordmassor från Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln får en stor diameter som kan klara klimatförändringar och växande städer i mer än 100 år. Driften sker automatiserat med stöd av att tunneln lutar ner mot Malmö. En ledning grävs ned ytligt och kräver ett arbetsområde på 60 meters bredd i hela stråket. En ledning innebär också att vi behöver bygga pumpstationer utmed sträckan som behöver regelbunden tillsyn. 

Den 1 mars 2021 beslutade projektets styrgrupp att gå vidare med tunnel som den lösning som är mest samhällsekonomisk fördelaktig.

Vilka orter kan ansluta sitt avlopp?

Orter som kan få en ny avloppsrening i Malmö genom tunneln från Lund är Lunds tätort, Dalby, Björnstorp, Veberöd och Genarp (avloppsvatten från dessa orter renas idag på Källby avloppsreningsverk). Hjärup, Åkarp, Arlöv, Lomma tätort är också aktuella orter. De är redan idag kopplade till Sjölunda avloppsreningsverk via annan ledning. Kävlinge och Bjärred kan också ansluta sig vilket i så fall medför att Borgeby avloppsreningsverk stängs.

 

Sidan uppdaterad: 20 augusti 2021 13:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen