Lena Hellberg, projektledare för tillståndsprocessen i VA SYDs projekt Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Nu bjuder VA SYD in allmänhet och berörda till samråd om en regional avloppsvattenrening

Med start den 25 augusti till och med den 3 november bjuder VA SYD nu in till avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken. Det betyder att myndigheter, verksamheter, organisationer, boende och andra berörda nu kan lämna synpunkter på planerna för en ny regional reningsanläggning för vårt avloppsvatten. 

– Nu får omgivningen möjlighet att lära känna projektet och lämna synpunkter. Vi ser fram emot kontakt med fler människor. Vi bjuder in till både digitala presentationer och öppet hus, säger Lena Hellberg, som ansvarar för samrådet och tillståndsprocessen på VA SYD.

Samrådet tar avstamp i ett samrådsunderlag, som beskriver hur VA SYD planerar att bygga och driva et robust system för att ta hand om avloppsvatten från flera kommuner och gemensamt möta en växande befolkning och en skarpare miljölagstiftning. 

Över 60 000 får en inbjudan
Samrådet startade officiellt i juni då berörda kommuner och Länsstyrelsen fick ta del av samrådsunderlaget. Från den 25 augusti får nu fler möjlighet att lämna synpunkter. En samrådsinbjudan landar i dagarna hos över 60 000  mottagare: intresseföreningar, myndigheter, verksamheter, boende och övriga berörda i planerat byggområde, från centrala Malmö till Lund. VA SYD informerar också i dagspress om samrådet.

̶  Samrådet är ett lagkrav. Och det är en möjlighet för oss att säkerställa att vi genomför det här på bästa sätt, med så lite störning som möjligt på människors hälsa och miljön. Genom att lyssna på hur berörda påverkas kan vi kanske upptäcka möjliga förbättringar, fortsätter Lena.

I inbjudan berättar VA SYD hur berörda kan ta del av samrådsunderlag, delta i samrådsmöten och lämna synpunkter. All information finns samlad på en projektwebbsida:  hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad 

Vad händer efter samrådet?
Synpunkter med relevans för projektet sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse efter den 3 november. Genomförande av samråd och redogörelsen av samrådet är en del av  en tillståndsansökan, som VA SYD planerar att lämna in till Mark- och miljödomstolen i Växjö 2022.

VA SYD behöver nya tillstånd för rening av avloppsvatten. För att vi ska få nya tillstånd krävs det att vi presenterar en hållbar plan för utbyggnad och modernisering av reningstekniken, som möter nya samhälls- och miljökrav för lång tid fram.